Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodinné dávky v štátoch EU

5. 11. 2007

Rodinné dávky – Veľká Británia

Stav k 1.1.2006

Zdroj: www.employment.gov.sk

Platné právne predpisy

Prídavok na dieťa - Child Benefit: Zákon o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992 ( Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Daňový bonus na dieťa - Child Tax Credit: Zákon o daňových bonusoch ( The Tax Credits Act 2002).

Prídavok na dieťaChild benefit and Child Tax Credit
  1. Základný princíp

Child benefit: Nepríspevkový systém financovaný z daní pre rodičov detí do 16 rokov (resp. do 19 za určitých podmienok).

Child Tax Credit: Nepríspevkový, z daní financovaný s príjmom súvisiaci systém pre rodičov detí do 16 rokov (resp.do 19 za určitých podmienok).

Rozsah uplatnenia:

2. Oprávnené osoby

Osoby, zodpovedné za výchovu dieťaťa alebo detí.

3. Podmienky

- Bydlisko dieťaťaDieťa sa musí vo všeobecnosti zdržiavať na území VB.
- Ďalšie podmienky

Prídavok na dieťa - Child benefit: - Žiadateľ musí mať bydlisko a právo na pobyt v VB. Právo na pobyt migrujúceho žiadateľa nesmie podliehať žiadnym obmedzeniam a podmienkam (utečenci, príslušníci členských štátov EHP a ich rodinní príslušníci a osoby z ktorými má VB uzavreté bilaterálne zmluvy). Dieťa a žiadateľ sa musia zdržiavať na území VB a žiť spoločne (alebo žiadateľ musí prispievať na výživu dieťaťa). - Ak si na to isté dieťa uplatňuje nárok viac ako jedna osoba, nárok sa priznáva osobne, s ktorou dieťa žije. - Dieťa si musí plniť povinnú školskú dochádzku. - Dávka na konkrétne dieťa môže byť priznaná za príslušný týždeň len jednej osobe.

Daňový bonus - Child Tax Credit: Žiadateľ musí byť prítomný, mať bydlisko a právo na pobyt vo VB. Imigračné postavenie žiadateľa a jeho partnera nemôže byť dôvodom akýchkoľvek obmedzení alebo podmienok (výnimky platia pre utečencov, príslušníkov EHP a ich rodinných príslušníkov a tie páry, kde len jeden partner podlieha cudzineckej kontrole). Dieťa musí bežne žiť so žiadateľom.

4. Vekové hraniceNormálne do 16 rokov alebo v prípade trvajúceho základného vzdelávania do 19 rokov veku dieťaťa.
5. Dávky
- Mesačná výška dávky

Prídavok na dieťa - Child benefit: Najstaršie dieťa páru oprávnené na nárok: Ł GBP 73.67 (107 euro) Každé ďalšie dieťa: Ł GBP 49.40 (72 euro).

Daňový bonus - Child Tax Credit: Rodinná sadzba: GBP 45.42 (66 euro); - Rodinná sadzba, príplatok pre malé dieťa: GBP 45.42 (66 euro); - Sadzba na dieťa: GBP 140.83 (205 euro); - Sadzba pre postihnuté dieťa: GBP 190.42 (277 euro); - Ťažko postihnuté dieťa: GBP 76.67 (112 euro)

Odstupňovanie podľa:
- príjmom rodiny

Prídavok na dieťa - Child benefit: Žiadne odstupňovanie podľa príjmu.

Daňový bonus - Child Tax Credit: Poskytovanie daňového bonusu sa riadi na základe výpočtu pri ktorom sa zohľadňujú rôzne základy - sadzby. Žiadateľ je oprávnený na daňový bonus po splnení daných podmienok. Ako náhle hrubý príjem žiadateľa presiahne prvú úroveň, ostatné základy sa nezohľadňujú, neberú do úvahy, okrem rodinného základu - sadzby. Rodinný základ - sadzba sa platí v plnej miere pokiaľ príjem žiadateľa nepresiahne druhú úroveň, vtedy sa už ďalej nezohľadňuje.

veku detíŽiadne odstupňovanie podľa veku.
Rodičovský príspevokChild raising allowance
1. Základný princípŽiadna špeciálna dávka, ale rodinným príslušníkom sú vyplácané väčšinou ďalšie dávky (sociálne príplatky pre deti).
Rozsah uplatnenia:
2. Oprávnená osoba-
3. Podmienky nároku-
4. Mesačná výška dávky-
Ďalšie dávky
1. Finančná pomoc/podpora pri narodení a osvojeníFinančná pomoc v materstve (Sure Start Maternity Grant): GBP 500 (728 euro) zo sociálneho fondu. Patrí osobám, ktoré poberajú dávky v núdzi (dávky sociálnej pomoci) na každé očakávané dieťa (tehotenstvo alebo osvojenie). Pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc musí žiadateľ predložiť potvrdenie podpísané lekárom, prípad. oprávnenou inštitúciou, že žiadateľovi bolo poskytnuté prenatálne poradenstvo a poradenstvo o potrebách kojenca.
2. Príspevky pri starostlivosti o dieťaPomoc v súvislosti so starostlivosťou o dieťa može byť poskytovaná formou odpočítateľnej čiastky dane osobám s nízkym príjmom (Working Tax Credit).
3. Dávky pre osamelých rodičovZvýšená úroveň dávky pre osamelých rodičov sa odstránila pre nové žiadosti podané po júni 1998. V zostávajúcich prípadoch výplata prebieha.
4. Osobitné dávky pre postihnuté detiPomoc pre postihnutých občanov (Disability Living Allowance).
5. Preddavky na výživnéZákon o podpore detí (Child Support Act) z 1991 upravuje platby na výživu. Pre nové prípady bol od 3.marca 2003 zavedený nový zjednodušený systém. Poberateľ sociálnej pomoci (Income Support) alebo dávky v nezamestnanosti (Income - Based Jobseekers Allowance), ktorý si uplatňuje nároky na výživné od neprítomného, povinného rodiča, je považovaný za žiadateľa o preddavok na výživné (Child Support Maintenance). Pri testovaní odkázanosti na dávku sociálnej pomoci sa nezapočítava do príjmov výživné vo výške najviac GBP 10 (15 euro) týždenne. Pokiaľ nárok na dávku sociálnej pomoci trvá je dávka vyplácaná v plnej výške, ak však poskytované výživné prekročí sumu GBP 10 (15 euro), dávka sociálnej pomoci sa zníži o sumu výživného. Preddavok na výživné (Child Support Maintenance) môže byť vyplácaný priamo oprávnenej osobe alebo prostredníctvom Úradu na podporu detí (Child Support Agency - CSA), ak to Úrad považuje za účelné a vhodné.
6. Ďalšie dávkyDávky, ktoré sa poskytujú bez ohľadu na majetok a príjem: Podpora z lokálnych daní (Council Tax Benefit). Nepríspevkové dávky v prípade postihnutia (non-contributory disability benefit). Príspevok na bývanie (Housing Benefit)
Osobitné prípady
1. NezamestnaníNormálne rodinné dávky
2. Poberatelia dôchodkuNormálne rodinné dávky
3. SirotyPrídavok na dieťa (Child benefit). Neúplné siroty: Príspevok pre ovdoveného partnera (Widowed Parent's Allowance), resp. príspevok pre ovdovené matky (Widowed Mother's Allowance), sa zvyšuje týždenne o GBP 11,35 (17 euro) za každé dieťa, ktoré má nárok a prídavok na dieťa. V prípade, že má dieťa nárok vyššiu sadzbu prídavku na dieťa (Child benefit), príspevok sa kráti na GBP 9,40 (14 euro). Úplné siroty: Príspevok pre opatrovníka (Guardian's Allowance) vo výške GBP 12,20 (18 euro) týždenne na každé dieťa patrí osobám, ktoré si vzali do rodiny sirotu. Podmienkou je že poberateľ príspevku má nárok na prídavok na dieťa (Chlid benefit) na toto dieťa a že jeden z rodičov dieťaťa mal bydlisko = trvalý pobyt na území krajiny. Vo výnimočných prípadoch sa príspevok môže vyplácať aj keď zomrel len jeden z rodičov.
Úprava dávokRočná úprava výšky zákonodarcom väčšinou na základe vývoja spotrebiteľských cien.
Zdanenie a odvody do poistných fondov
1. Zdanenie peňažných dávokPrídavok na dieťa (Child benefit), Príspevok za opatrovanie (Guardian's Allowance), daňový bonus pre dieťa (Child Tax Credit) nepodliehajú zdaneniu. Príspevok pre ovdovenéhopartnera (Widowed Parent's Allowance), Príspevok pre odvovené matky (Widowed Mather's Allowance), podliehujú zdaneniu. Príplatky pre nezaopatrené deti - siroty, nepodliehujú zdaneniu.
2. Príjmová hranica pre zdaňovanie alebo zníženie základu daneNepoužiteľné: dávky nepodliehajú zdaneniu
3. Odvody do poistných fondov z peňažných dávokŽiadne poistné odvody.

droj: Rodinné dávky – Veľká Británia