Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cieľovou skupinou Poradenského centra ŽSK sú:

· občania v dôchodkovom veku

· zdravotne ťažko postihnutí občania a ich blízki príbuzní

· príbuzní a blízki občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi

· deti, matky a občania, ktorí sa ocitli v krízových sociálnych situáciách

· ostatní občania

 

Jednou z cieľových skupín sú občania v dôchodkovom veku (seniori), ktorí predstavujú značnú časť populácie. Sú to občania v poproduktívnom veku, ktorí sú ešte vitálni alebo na druhej strane majú zdravotné problémy a ochorenia, ktoré s pribúdajúcimi rokmi prerastú do zdravotného postihnutia. Seniori majú svoje diferencované potreby v sociálnej sfére, akými sú sociálne poistenie a zabezpečenie, dôchodkové zabezpečenie, sociálne služby a dávky sociálnej starostlivosti atď.

Ďalšou skupinou sú občania ťažko zdravotne postihnutí a ich blízki príbuzní. Zdravotné postihnutie je okolnosťou, ktorá podstatne ovplyvňuje kvalitu života jedinca a kladie na neho a jeho okolie značné nároky. Okrem zdravotných a duševných problémov so sebou často prináša i sociálny handicap, pretože človeku bráni vykonávať niektoré aktivity, žiť bežným spôsobom života. Osoby so zdravotným postihnutím sú na celom svete a na všetkých úrovniach každej spoločnosti. Základné kategórie občanov so zdravotným postihnutím: osoby s telesným postihnutím, osoby s mentálnym postihnutím, osoby so zrakovým postihnutím, osoby so sluchovým postihnutím, duševne chorí a osoby s kombinovaným postihnutím.

Príbuzní a blízki občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi je ďalšou skupinou, na ktorú je zamerané poradenské centrum. I keď je občan v prvom rade zodpovedný sám za seba, sociálna pomoc (riešenie hmotnej a sociálnej núdze) prispieva k riešeniu situácie, ktorá je nad jeho sily. Jej zmyslom je preklenúť núdzu a pokiaľ možno navrátiť občana do normálnej situácie. Sociálna pomoc je založená na prioritnom riešení potrieb občana a poskytuje sa v hmotnej núdzi formou peňažných dávok, služieb, azylov a v sociálnej núdzi formou poradenstva.

Deti, matky a občania, ktorí sa ocitli v krízových sociálnych situáciách patria tiež do cieľovej skupiny poradenského centra. Stovky detí trpia denne týraním, zneužívaním, zanedbávaním. Stovky žien prežívajú v partnerskom vzťahu násilie. Táto skupina vyžaduje profesionálny a špecifický prístup a jednanie, je tvorená osobami, ktoré sa z rôznych príčin dostali do vážnej krízovej sociálnej situácie a väčšinou nie sú schopní ju bez pomoci iných riešiť.

Skupina ostatní občania zahŕňa občanov, ktorí potrebujú poradiť, informovať sa a pomôcť so svojim problémom.