Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociálna núdza

Sociálna núdza je, podľa § 10 zákona, stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania. Za sociálnu núdzu sa na účely tohto zákona považuje aj stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia alebo ich prekonať za podmienok ustanovených týmto zákonom. Za nepriaznivý zdravotný stav sa považujú invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku Sociálnej poisťovne, choroba, porucha zdravia alebo zdravotné postihnutie uznané príslušným ošetrujúcim lekárom.

Hmotná núdza

Hmotná núdza (§ 2) je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Životné minimum

Životné minimum je podľa §1 zákona č.601/2003 Z.Z. o životnom minime spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

K 1. júlu 2008 je suma životného minima 178,920 € (5 390,- Sk) podľa §2 písm. a) ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Kompenzácia

Kompenzácia je podľa §49 ods. 1, zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci určená na prekonanie alebo na zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia

Za sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia sa podľa §49 ods. 2 zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci považuje znevýhodnenie, ktoré má občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok.

Funkčná porucha

Funkčná porucha je podľa §50 ods. 2 zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok. Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách (§50 ods. 3 zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci). 

Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely tohto zákona sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50% (§51 zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci).