Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociálne štipendium

28. 10. 2013

Sociálne štipendium pre vysokoškolákov v akademickom roku 2013/2014

Sociálne štipendium je určené študentom denného štúdia I. a II. stupňa štúdia na vysokej škole so sídlom na Slovensku. Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovnaké na všetkých VŠ. Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú spoločne s tebou posudzovaní. Posudzuje sa vždy aktálna situácia v čase podania žiadosti. Ak je štipendium priznané, vypláca sa v mesačných čiastkach od mesiaca v ktorom bola žiadosť podaná. Spätné vyplatenie štipendia nie je možné.

Minimálna výška štipendia .....................................................10 €
Škola je od môjho trvalého bydliska menej než 30 km   ...........................................................................maximálne 230 €
Škola je od môjho trvalého bydliska viac než 30 km .........................................................................maximálne 275 €

Mám nárok na sociálne štipendium?

1. Si študentom denného štúdia 1 alebo 2 stupňa

Sociálne štipendium môžeš získať iba ak študuješ dennou formou v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia na VŠ so sídlom na Slovensku (zahraničné VŠ toto štipendium neposkytujú). Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, t.j. môžeš mať viac ako 26 rokov.

2. Ešte stále nemáš vysokoškolský titul

Ak si už dosiahol VŠ vzdelanie v práve študovanom stupni štúdia, počas tohto stupňa na štipendium už nemáš nárok. Napríklad: študent 1. stupňa, ktorý získal titul Bc. môže najbližšie o štipendium požiadať až v 2. stupni. Študent ktorý získal titul v 2 stupni (Mgr., Ing, a pod.) už stratil nárok na získanie štipendia celkovo.

3. Neprekročil si štandardnú dĺžku štúdia

Štipendium môžeš získať iba ak neprekročíš štandardnú dĺžku štúdia (napr. neštuduješ Bc. dlhšie ako 3 roky). Tu ale treba dávať pozor, pretože prekročenie štandardnej dĺžky štúdia pre účely sociálneho štipendia sa počíta úplne inak ako pre účely platenia školného.
Podrobnosti o dĺžke štúdia na VŠ
:

Pridelenie sociálneho štipendia nie je ovplyvnené tvojim vekom, môžeš mať 19, 29 alebo aj 32 rokov. Väčšina študijných programov sa rozdeľuje na tri stupne. Prvý stupeň sa študuje 3 až 4 roky a jeho ukončením získaš titul bakalár (Bc). Druhý stupeň štúdia trvá 1 až 3 roky a jeho ukončením získaš titul Mgr., Mgr. art., Ing. Tretí stupeň je doktorandský, tu však sociálne štipendium nie je možné získať.

Pre účely sociálneho štipendia nesmieš prekročiť štandardnú dĺžku štúdia v danom stupni štúdia (bakalárske alebo magisterské). Štipendium je možné priznať len pri prvom štúdiu na VŠ. Na štipendium nemáš nárok ani vtedy, keď si už predchádzajúcim štúdiom dosiahol VŠ vzdelanie v danom stupni (napr. študuješ bakalára, pričom už máš titul Bc). Dĺžka štúdia v prvom a druhom stupni sa posudzuje oddelene, takže roky štúdia strávené v bakalárskom stupni neovplyvňujú nárok na získanie štipendia v magisterskom stupni.

Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.

Poďme sa pozrieť na konkrétne prípady, aké môžu nastať pri 3-ročnom bakalárskom štúdiu. Najčastejšie otázky sa týkajú opakovania ročníka, prerušenia štúdia a zmeny študijného programu. Zákon o vysokých školách nepozná pojem „ročník“ ani „opakovanie ročníka“. Keďže študenti sú napriek tomu bežne zaraďovaní do „ročníkov“, na vysvetlenie nižšie uvedených príkladov budeme tento pojem používať.


Opakovanie ročníka

Katka opakovala prvý ročník, v treťom ročníku preto stráca nárok na štipendium. Opakovaný ročník sa z pohľadu zákona berie ako ďalší rok štúdia. V realite bola počas opakovaného prvého ročníka Katka na škole už druhý rok v danom študijnom programe. V treťom ročníku je na škole už štvrtý rok a tak prekročila štandardnú dĺžku študijného programu, ktorý práve študuje.


Prerušenie štúdia

Daniel prerušil štúdium v letnom semestri prvého ročníka. Celé mesiace počas ktorých mal štúdium prerušené sa „pripočítajú k dobru“ do štvrtého roka štúdia od začiatku akademického roku (na obrázku označené ako ročník 3). Počas týchto pripočítaných mesiacov bude mať stále nárok na sociálne štipendium. Ak by Daniel prerušil štúdium iba na dva mesiace (napr. máj a jún), potom nárok na sociálne štipendium v treťom ročníku bude mať iba dva mesiace od začiatku akademického roku, t.j. počas septembra a októbra (ak podá žiadosť neskôr ako 31. októbra, nárok už mať nebude). Dôležité je vedieť, že „k dobru sa pripočítajú“ len celé mesiace, počas ktorých bolo štúdium prerušené. Ak Daniel preruší štúdium napr. od 3. februára do 28. apríla, v treťom ročníku bude mať nárok na štipendium už len jeden mesiac (v septembri), pretože jedine v marci mal prerušené štúdium od prvého do posledného dňa v mesiaci.


Zmena študijného programu (1)

Peter študoval na strojníckej fakulte dva roky, tu poberal sociálne štipendium. Neskôr zistil, že ho viac lákajú humanitné vedy, než technické, preto štúdium na technike skončil a šiel študovať na filozofickú fakultu. V prvom aj druhom ročníku na filozofickej fakulte nemá na štipendium nárok, ten opäť získa až v treťom ročníku. Ak by štipendium na strojníckej fakulte nepoberal, potom by mal naň nárok počas celého štúdia na filozofickej fakulte. 


Zmena študijného programu (2)

Peter študoval na strojníckej fakulte dva roky, tu poberal sociálne štipendium. Po dvoch rokoch štúdium skončil a išiel študovať iný študijný program. Peter poberal sociálne štipendium iba počas prvého semestra na strojníckej fakulte, počita sa mu to však rovnako ako by štipendium poberal počas celého roka. Na druhej škole nemá teda nárok na štipendium počas celého obdobia v prvom ročníku.


Štát podporí iba prvé štúdium na VŠ

Jarka vyštudovala sociálnu prácu a úspešne skončila magisterským titulom. Všetko stihla v riadnom termíne, neopakovala žiadny ročník. Chuť študovať ju neopustila a tak sa prihlásila na ďalšiu školu, tentokrát odbor žurnalistika. Tým, že Jarka riadne ukončila vysokú školu s „druhostupňovým“ titulom, na sociálne štipendium už nemá nárok a to bez ohľadu na svoj finančný stav ako aj bez ohľadu na to, či žurnalistiku ide študovať v prvom alebo druhom stupni.

4. Máš trvalý pobyt na Slovensku

Máš trvalý pobyt na Slovensku, štátne občianstvo nie je rozhodujúce.

5. Spĺňaš sociálne podmienky

Pri výpočte výšky štipendia sa zohľadňuje celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Sociálne štipendium môže byť priznané iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať sa môžu tvoji rodičia, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti - teda najbližší rodinní príslušníci. Strýkovia, bratanci, starí rodičia, iní vzdialení príbuzní, či priatelia nie sú nikdy spoločne posudzovaní.
Kto je spoločne posudzovaná osoba v mojom prípade?

Spoločne posudzované osoby

Častou otázkou pri výpočte sociálneho štipendia je určenie spoločne posudzovaných osôb. Výška sociálneho štipendia je závislá od celkového príjmu členov domácnosti, nie každý člen domácnosti sa však do výpočtu zahŕňa. Prihliada sa na rodinné vzťahy ako aj situáciu v konkrétnej domácnosti. Preto sa nedá všeobecne povedať, ktoré osoby sa posudzujú a ktoré nie, vždy je to prípad od prípadu. Isté je iba to, že spoločne posudzovanými osobami môžu byť iba najbližší príbuzní a to:

 • rodič (matka, otec)
 • súrodenec
 • manžel
 • vlastné dieťa

Starí rodičia, bratanci, priateľka, či spolubývajúci kamaráti nikdy nepatria medzi spoločne posudzované osoby. Pre bližšie ujasnenie sa pozri na to, za akých okolností sa spolubývajúci člen rodiny posudzuje.

A) Môj rodič sa zohľadňuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky

1.     rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať mi výživné, alebo rodič je povinný platiť mi výživné, ktoré však bolo súdom určené až po mojom nástupe na štúdium VŠ na Slovensku

2.     nebol som pred dosiahnutím plnoletosti zverený do náhradnej starostlivosti

3.     som slobodný, alebo uzavrel som manželstvo a môj manžel je nezaopatreným dieťaťom

4.     som bezdetný

POZOR! Rodič sa zohľadňuje aj vtedy, ak s ním nežiješ v spoločnej domácnosti (máš odlišné trvalé bydlisko), ale nedokážeš preukázať že máš dostatočný príjem na hradenie svojich životných nákladov. Preukázať dostatočný príjem možno nasledovne:
- poberáš príspevky v hmotnej núdzi, alebo (zrušené 1.9. 2013)
- v roku 2012 si mal príjem vyšší než 2.377 € - pozri
zoznam možných príjmov

B) Súrodenec sa zohľadňuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky

1.     súrodenec nie je plnoletý a je v osobnej starostlivosti rodiča, ktorý sa spoločne posudzuje so mnou, alebo je plnoletý a sústavne sa pripravuje na povolanie a pred dosiahnutím plnoletosti nebol zverený do náhradnej starostlivosti

2.     najviac jeden z mojich rodičov (t.j. žiaden alebo jeden) je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu súrodencovi výživné, alebo žije len jeden z mojich rodičov a žijúci rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu súrodencovi výživné

3.     súrodenec je slobodný, alebo uzavrel manželstvo a jeho manžel je nezaopatreným dieťaťom

4.     ja aj môj súrodenec sme bezdetní

5.     súrodencovi nevznikol nárok na invalidný dôchodok

6.     súrodenec predchádzajúcim štúdiom nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

C) Môj manžel sa zohľadňuje ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky

1.     nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať mi výživné

2.     nie je nezaopatreným dieťaťom,

D) Moje dieťa sa posudzuje ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky

1.     dieťa je nezaopatrené

2.     nie je zverené do náhradnej starostlivosti

3.     nie je zverené do osobnej starostlivosti druhému rodičovi

E) Rodič môjho dieťaťa, sa posudzuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky

1.     moje nezaopatrené dieťa sa posudzuje spoločne so mnou

2.     druhý rodič nie je nezaopatreným dieťaťom

3.     druhý rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu dieťaťu výživné

F) Môj nevlastný rodič sa posudzuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky

1.     môj rodič a môj nevlastný rodič sú manželia

2.     môj rodič sa posudzuje spoločne so mnou

3.     môj nevlastný rodič nie je rozhodnutím súdu povinný poskytovať môjmu rodičovi výživné

G) Môj nevlastný súrodenec sa posudzuje ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky

1.     môj nevlastný rodič sa posudzuje spoločne so mnou

2.     moje dieťa je zverené do osobnej starostlivosti môjho nevlastného rodiča

Rodič mi platí výživné. Počíta sa spolu so mnou?

Rodič mi platí výživné. Bude sa posudzovať vo výpočte štipendia spoločne so mnou?

Rodič sa neposudzuje v prípade, že súd určil vyživovaciu povinnosť voči tebe ešte pred prvým nástupom na VŠ (napr. počas štúdia na strednej škole). V prípade, že súdne rozhodnutie o platení náhradného výživného nadobudlo platnosť až počas tvojho štúdia na vysokej škole, rodič sa bude posudzovať a to aj v prípade, že spolu nebývate v jednej domácnosti. 

 

Ktoré príjmy sa započítavajú a ktoré nie?

Príjmy ktoré sa započítavajú

Pri výpočte sociálneho štipendia sa vychádza z okruhu spoločne posudzovaných osôb a ich príjmov. Súčet týchto príjmov je potom základom pre výpočet štipendia. Spoločne posudzovaná osoba môže mať príjmy, ktoré sa pre účely štipendia počítajú ale aj príjmy ktoré sa nepočítajú, teda neberú sa do úvahy. Ponúkame stručný prehľad.

Príjmy osoby, ktoré sa počítajú

 • príjmy z práce, brigád, dohôd o práci
 • príjmy z podnikania, či inej samostatne zárobkovej činnosti
 • výživné
 • dôchodky (starobné, invalidné, vdovské, vdovecké, sirotské, sociálne a výsluhové dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky)
 • sociálne dávky a štátne sociálne dávky okrem tých uvedených v ďalšom odseku, napr. dávky v hmotnej núdzi (iba v niektorých prípadoch), rodičovský príspevok
 • dary a dedičstvo
 • príjmy z predaja nehnuteľnosti
 • vreckové poskytnuté zamestnávateľom do výšky 40 % nároku na stravné
 • náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej zákonom (ide najmä o vyslanie zamestnanca a jeho rodiny do zahraničia a pod.)
 • náhrada mzdy poskytovaná zamestnávateľom
 • príjmy z kapitálového majetku

Príjmy osoby, ktoré sa nepočítajú

 • prídavok na dieťa
 • jednorazové štátne sociálne dávky, ako sú napríklad príspevok na pohreb, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
 • príspevok za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi
 • štipendiá (vrátane PhD. štipendia)
 • daňový bonus
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
 • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia
 • nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu
 • príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy do výšky dvojnásobku životného minima získané v bežnom roku
 • náhrada časti cestovných výdavkov a náhrada cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie podľa osobitného predpisu
 • úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava na trh práce podľa osobitného predpisu
 • príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky podľa osobitného predpisu
 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa osobitného predpisu

Výdavky osoby, ktoré sa odpočítajú od príjmov

 • odpočítateľným výdavkom je suma vyplateného výživného, ktoré je osoba povinná platiť na základe súdneho rozhodnutia. Príklad: V okruhu spoločne posudzovaných osôb je študent a jeho otec. Otec je povinný platiť študentovi výživné. Študentovi sa suma prijatého výživného počíta ako príjem, naopak v prípade otca sa suma vyplateného výživného od príjmov odpočíta.

6. Podáš žiadosť o štipendium

Písomnú žiadosť o sociálne štipendium treba podať u študijného referenta na tvojej fakulte. Žiadosť možno podať kedykoľvek počas akademického roka, od septembra do júna. Zložitosť postupu závisí od dokladov, ktoré si študijný referent vypýta. Pri každom prípade sa postupuje individuálne, preto ti nevieme presne povedať, aké doklady budeš potrebovať. Osobná konzultácia na študijnom oddelení tvojej fakulty je teda nevyhnutná.
Postup podania žiadosti o sociálne štipendium
:

Postup podania žiadosti o sociálne štipendium

O pridelení finančnej podpory v podobe sociálneho štipendia rozhoduje tvoja škola na základe kritérií stanovených Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR. Žiadosť sa podáva spolu s potrebnými dokladmi o príjmoch členov domácnosti, tzv. spoločne posudzovanými osobami. Vysoká škola rozhodne o pridelení štipendia do 30 dní. Ak je tvoj prípad zložitý, táto doba môže byť aj o čosi dlhšia. Preto je užitočné hneď pri prvom stretnutí si s pracovníkom na študijnom oddelení dohodnúť postup a zoznam dokladov, ktoré treba priniesť.

1.     Navštív študijného referenta na škole
Na každej škole existuje študijný referent, ktorý sa zaoberá problematikou sociálnych štipendií a prijíma žiadosti. Navštív ho a prekonzultuj s ním svoju situáciu.

2.     Vyplň žiadosť o štipendium a doruč potvrdenia o príjmoch
Základným podkladom k žiadosti o sociálne štipendium sú doklady o príjmoch členov domácnosti. Študijný referent ti pri prvej konzultácii povie aké dokumenty mu bude potrebné doručiť.

3.     Na rozhodnutie o pridelení sociálneho štipendia bude treba čakať
Spracovanie tvojej žiadosti môže trvať niekoľko týždňov, preto treba byť trpezlivý. Žiadosť sa podáva na základe zistenia, že na štipendium máš nárok. Ak by aj došlo k dlhšiemu omeškaniu, numusíš mať obavy, štipendium sa vypláca s platnosťou odo dňa podania žiadosti.

 

Zoznam najčastejších potvrdení:

20 najčastejších potvrdení pre úspešné získanie sociálneho štipendia

Pre úspešné získanie sociálneho štipendia treba zdokladovať sociálnu situáciu spoločne posudzovaných osôb a ich príjmy. Postup pri vybavovaní žiadosti je u každého študenta individuálny, nasledujúci zoznam je iba ukážkou. Zoznam požadovaných potvrdení získaš pri osobnej konzultáciách na študijnom oddelení. Pozor na termíny, potvrdenia treba predložiť v stanovenom termíne, inak môže byť úradné konanie pozastavené.

Potvrdenia o príjmoch

Potvrdenia o príjmoch sú rozdelené do dvoch zložiek, podľa toho, či dokladuješ príjmy spoločne posudzovanej osoby za predošlý kalendárny rok, alebo jej súčasné príjmy. Vo všeobecnosti platí, že sa berú do úvahy príjmy z predošlého kalendárneho roka (ľavý stĺpec). Ak je však spoločne posudzovaná osoba nezamestnaná, poberá dávky v hmotnej núdzi, je dlhodobo PN alebo dôjde k úmrtiu osoby, je potrebné preveriť súčasné príjmy.

Potvrdenia prijímov za predchádzajúci kalendárny rok (bežný postup)

Potvrdenia aktuálnych mesačných príjmov (výnimočné situácie)

Zamestnávateľ

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok
 • žiadne

Daňový úrad

 • potvrdenie/výpis z daňového priznania na účely priznania sociálneho štipendia za všetky spolu posudzované osoby nad 18 rokov
 • žiadne

Sociálna poisťovňa

 • potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie o dávkach dôchodkového poistenia za predchádzajúci kalendárny rok (dôchodok sirotský, vdovský, vdovecký, starobný, invalidný, výsluhový)
 • potvrdenie o poberaní/nepoberaní dávky v nezamestnanosti počas predchádzajúceho kalendárneho roka 
 • potvrdenie o aktuálnej výške starobného, invalidného a výsluhového dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského, materskej alebo rodičovského príspevku ak spoločne posudzovaná osoba začala uvedené dávky poberať počas predchádzajúceho kalendárneho roka alebo počas roka, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium.
 • potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti v čase podania žiadosti
 • potvrdenie o dennej výške nemocenského, ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia súvisle, najmenej štyri mesiace dočasne práceneschopná a v čase podania žiadosti jej je poskytované nemocenské
 • fotokópia výmeru dôchodku zo Sociálnej poisťovne

 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

 • potvrdenie o dobe nezamestnanosti v predchádzajúcom kalendárnom roku
 • potvrdenie či spoločne posudzovaná osoba poberala/nepoberala dávky v hmotnej núdzi za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie o poberaní prídavkov na deti v predchádzajúcom kalendárnom roku a aj v kalendárnom roku v ktorom sa žiadosť podáva.
 • potvrdenie o dobe nezamestnanosti, ak je spoločne posudzovaná osoba v čase podávania si žiadosti evidovaná na Úrade práce.
 • potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi v čase podania žiadosti
 • potvrdenie o poberaní prídavkov na deti v predchádzajúcom kalendárnom roku a aj v kalendárnom roku v ktorom sa žiadosť podáva.  

Potvrdenia o situácii v rodine

Súdne rozhodnutia

 • posledné právoplatné rozhodnutie súdu o vyživovacej povinnosti rodiča voči žiadateľovi a jeho nezaopatreným súrodencom (dohoda rodičov o výživnom musí byť schválená súdom)
 • ak bol študent pred 18 rokom zverený do pestúnskej starostlivosti, predkladá fotokópiu rozhodnutia súdu o tejto skutočnosti
 • rozhodnutie o rozvode

Ťažko zdravotne postihnutá osoba

 • fotokópia preukazu ŤZP 

Mestský / obecný úrad

 • potvrdenie o trvalom bydlisku všetkých spoločne posudzovaných osôb

Autobusový / železničný dopravca

 • potvrdenie o najkratšej cestovnej vzdialenosti medzi trvalým bydliskom a sídlom školy

Potvrdenie o návšteve školy (súrodenci)

 • aktuálne potvrdenie o návšteve ZŠ, SŠ, VŠ, prípadne MŠ (niekedy sa vyžaduje aj kópia rodného listu)
 • žiadateľ, ktorý už študoval alebo v súčasnosti študuje na inej VŠ predloží potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o predchádzajúcom / súčasnom poberaní / nepoberaní sociálneho štipendia (sociálne štipendium nemôže byť poberané súčasne na dvoch školách)

Žiadateľ a manželstvo

 • overená fotokópia sobášneho listu

Čestné vyhlásenia

 • čestné vyhlásenie musí mať overený podpis buď na notárskom alebo mestskom / obecnom úrade  

 

Zdroj: www.studenskefinancie.sk