Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národná rada schválila novelu Zákonníka práce

12. 9. 2007

Národná rada schválila novelu Zákonníka práce

Poslanci Národnej rady SR 28. júna 2007 schválili 83 hlasmi novelu Zákonníka práce. Zmena pracovného kódexu plne korešponduje s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa zaviazala zabezpečiť zvýšenú ochranu zamestnancov. V tomto slova zmysle novela Zákonníka práce - pri zachovaní flexibility trhu práce - vytvorí podmienky na dôstojnú a dobrú prácu a zamestnanec získa väčšiu sociálnu ochranu.

Podstatnú časť novely (približne 75 percent) tvoria zmeny, ktoré bolo potrebné prijať na zosúladenie Zákonníka práce s príslušnými smernicami Európskej únie, s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, resp. Rady Európy. Novelizovaný Zákonník práce je výsledkom viac ako polročných intenzívnych rokovaní a vyjednávaní sociálnych partnerov na bipartitnej i tripartitnej úrovni a v novodobej histórii Slovenska patrí k najširšie diskutovaným zákonom. Poslanci Národnej rady ho - až na malé výnimky - v zásadných bodoch schválili v podobe, na akej sa dohodli vrcholní predstavitelia tripartity.

Novela Zákonníka práce nadobudne účinnosť 1. septembra 2007.

 

Podstatné zmeny, ktoré novelizovaný Zákonník práce prináša:

- Presnú definíciu závislej práce a definíciu, čo závislou prácou nie je.

- Pri výpovedi z organizačných dôvodov a zo zdravotných dôvodov bude mať zamestnanec nárok na výpovednú dobu i na vyplatenie odstupného (vo výške dvoj alebo trojnásobku jeho platu).

- Pracovný pomer na dobu určitú sa bude dať predĺžiť alebo opakovane dohodnúť bez dôvodu len raz za tri roky, okrem výnimiek, ktorými sú napríklad: zastupovanie zamestnanca, sezónne práce, potreba podstatného zvýšenia počtu zamestnancov na prechodný čas, alebo ide o kategóriu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najviac 20 zamestnancov, alebo ide o zamestnancov, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku, alebo ide o vedúcich zamestnancov, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

- Pri opakovanom uzatvorení pracovných pomerov nebude možné dohodnúť skúšobnú dobu.

- Pri pracovnom pomere na dobu určitú nemôže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu.

- V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zamestnávateľ nebude môcť rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách viac ako dva po sebe nasledujúce týždne.

- Väčšiu voľnosť pri pružnom pracovnom čase.

- Pracovný čas zamestnanca môže byť viac ako 48 hodín týždenne v priemere, za obdobie najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, len v prípadoch, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca a ak tento zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Rozsah týždenného pracovného času v tomto prípade nesmie prekročiť 56 hodín v priemere.

- Práca nadčas na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu môže byť dohodnutá so zamestnancom len výnimočne a len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov. Nadčasy na rizikových pracoviskách bude zamestnávateľ kompenzovať zamestnancovi 35 percentným mzdovým zvýhodnením.

- Počet hodín pri dohode o vykonaní práce sa zvyšuje z 300 na 350.

- Zavádza sa nový právny inštitút - dohoda o pracovnej činnosti, na základe ktorej môže zamestnanec vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

- Zavádza sa nová forma pracovnoprávneho vzťahu - tele práca, ktorá vo väčšej miere umožní zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnanca.

- Zvýši sa ochrana zamestnancov pri agentúrnom zamestnávaní. Títo zamestnanci musia už po troch mesiacoch dostať rovnakú mzdu ako kmeňoví zamestnanci.

- Vyššia náhrada škody pre zamestnancov, ak spôsobia škodu zamestnávateľovi, ale i sankcie za to, ak zamestnanec prestane u zamestnávateľa pracovať počas výpovednej doby.

- Uvoľňovanie zástupcov zamestnancov na prácu v prospech zamestnancov s náhradou mzdy je vecou dohody. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy a uvoľniť zástupcu odborového orgánu odborovej organizácie (podľa počtu jej členov zamestnaných u zamestnávateľa) od 4 do 16 hodín mesačne v závislosti od počtu členov odborovej organizácie. Pre člena zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka je limit 4 hodiny mesačne.

Zdroj: www.employment.gov.sk