Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informácia pre verejnosť o zmene výšky rodinných dávok, dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

12. 9. 2007

Informácia pre verejnosť o zmene výšky rodinných dávok, dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie/

Dňa 1. septembra 2007 nadobudne účinnosť niekoľko legislatívnych zmien, ktorými vláda Slovenskej republiky upravila výšku štátnych sociálnych dávok určených predovšetkým rodinám s deťmi. Platná legislatíva umožňuje vláde každoročne k 1. septembru upraviť štátne sociálne dávky so zohľadnením miery rastu inflácie a rastu životných nákladov a v závislosti od možností štátneho rozpočtu.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 321/2007 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku sa upravila výška rodičovského príspevku zo sumy 4 440 Sk mesačne na sumu 4 560 Sk mesačne. Keďže rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ho vyplatia rodičom v novej sume po prvýkrát v mesiaci október za mesiac september.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 322/2007 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa upravila výška jednorazových a opakovaných príspevkov:
- jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti zo sumy 9 290 Sk na 9 550
Sk,
- jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti zo sumy 23 240 Sk na 23 910 Sk,
- opakovaný príspevok dieťaťu zo sumy 3 490 Sk mesačne na 3 590 Sk mesačne,
- opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zo sumy 4 440 Sk mesačne na 4 560 Sk
mesačne,
- zvýšený príspevok náhradnému rodičovi sa upravuje zo sumy 3 150 Sk na 3 240 Sk
mesačne,
- osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvyšuje z 1 830 Sk na 1 880 Sk.

Nariadením vlády Slovenskej republiky sa upravila výška jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa zo sumy 4 460 Sk na 4 560 Sk. Týmto nariadením sa zároveň upravila aj výška príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane dvojčatá:
- pre dieťa do 6 rokov veku zo sumy 2 420 Sk na 2 470 Sk,
- pre dieťa od 6 do 15 rokov veku zo sumy 2 980 Sk na 3 050 Sk,
- pre dieťa vo veku 15 rokov zo sumy 3 170 Sk na 3 240 Sk.
Príspevok rodičom vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny raz ročne.

Nariadením vlády Slovenskej republiky sa zvýšil aj jednorazový príspevok na pohreb, a to zo sumy 2 300 Sk na 2 400 Sk.

Občanom v hmotnej núdzi a fyzickým osobám spoločne s nimi posudzovanými sa s cieľom zabezpečenia základných životných podmienok a poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Vláda Slovenskej republiky môže v súlade s platnou legislatívou vždy k 1. septembru kalendárneho roka upraviť výšku dávky a príspevkov. V nadväznosti na vyššie uvedenú možnosť sa upravili sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, a to na základe zohľadnenia rastu inflácie pre rok 2007, resp. rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností vzhľadom na jednotlivé skupiny.

Nariadením vlády SR č. 377/20007 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, sa zvýšili pevné sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov priznané občanom v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška základnej dávky sa upravila:
- pre jednotlivca bez detí zo sumy 1 640 Sk na 1 680 Sk mesačne,
- pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi z 2 630 Sk na 2 800 Sk mesačne,
- pre jednotlivca s 5 a viac deťmi z 3 900 Sk na 4 100 Sk mesačne,
- pre dvojicu bez detí zo sumy 2 850 Sk na 2 910 Sk mesačne,
- pre dvojicu s 1 až 4 deťmi z 3 890 Sk na 4 000 Sk mesačne
- pre dvojicu s 5 a viac deťmi z 5 210 Sk na 5 360 Sk mesačne.

Uvedeným nariadením sa zároveň zvyšuje aj dávka pre tehotnú ženu, ktorá sa spoločne posudzuje s občanom v hmotnej núdzi, z pôvodnej sumy 350 Sk na 370 Sk mesačne. Táto dávka patrí aj fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a preukáže potvrdením príslušného pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.

Nariadením sa upravuje aj výška jedného z príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to príspevku na bývanie:
- pre jednu osobu zo sumy 1 460 Sk na 1 490 Sk mesačne,
- pre jednu a viac osôb zo sumy 2 300 Sk na 2 350 Sk mesačne.

Výška ostatných príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ostala nezmenená: príspevok na zdravotnú starostlivosť je 60 Sk mesačne, aktivačný príspevok je 1 900 Sk mesačne a ochranný príspevok je 1 900 Sk mesačne. Aktivačný príspevok sa nezvýšil z dôvodu straty motivácie zamestnať sa. V nadväznosti na to sa neupravila ani suma ochranného príspevku. Pri zdravotnom príspevku sa valorizácia pri prepočte neprejavila, vzhľadom na nízke percento inflácie.

Motiváciu občanov v hmotnej núdzi môžu zlepšiť aj nové aktívne opatrenia trhu práce v rámci pripravovanej novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, aplikované s cieľom zvýšenia ich zamestnateľnosti a možností zamestnania a predchádzaniu rizikám vylúčenia z trhu práce.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú vyplácať od septembra 2007 upravené štátne sociálne dávky oprávneným osobám bez podania žiadosti o ich zvýšenie.

Zdroj: www.employment.gov.sk