Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oblasti posudkovej činnosti

27. 5. 2008

Oblasti posudkovej činnosti

- posudzovanie na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov          občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
- posudzovanie na účely štátnych sociálnych dávok,
- posudzovanie na účely trhu práce,
- rozhodovanie o miere funkčnej poruchy a o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,


Posudzovanie na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu zahŕňa :

- lekársku posudkovú činnosť
- nelekársku posudkovú činnosť

- lekárska posudková činnosť spočíva v posúdení miery funkčnej poruchy podľa prílohy č.4 k zákonu č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
- nelekárska posudková činnosť obsahuje zisťovanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia občana, ktoré má v čase posudzovania a návrh na konkrétne formy kompenzácie.


Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok.
Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má občan s ťažkým zdravotným postihnutím v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok. Na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia je určená kompenzácia.

Na účely kompenzácie sa okrem medicínskych kritérií posudzujú aj
- osobnostné predpoklady
- rodinné prostredie
- prostredie, ktoré ovplyvňuje integráciu občana do spoločnosti


sociálne dôsledky podľa zákona o sociálnej pomoci :

- sú znevýhodnenia, ktoré občanovi vznikajú v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní so zdravým občanom jeho veku, pohlavia a za rovnakých podmienok

- pri zistených sociálnych dôsledkov občana s ŤZP sa navrhujú niektoré z foriem kompenzácií, ktoré umožňuje citovaný zákon o sociálnej pomoci, jednotlivé formy kompenzácií v zmysle cit. zákona nie sú nárokovateľné !

- podmienky možnosti navrhovania jednotlivých foriem kompenzácií upravuje zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

oblasti posudzovania sociálnych dôsledkov :

- pri posudzovaní sociálnych dôsledkov za účelom navrhovania kompenzácií sa skúma oblasť:
mobility – skúmajú sa obmedzenia pohybovej a orientačnej schopnosti
komunikácie – skúmajú sa obmedzenia dorozumievania 
nevyhnutných životných úkonov a prác v domácnosti – skúma sa schopnosť občana zabezpečovať si úkony podľa prílohy č. 1 a č.5 zákona č.195/1998 o sociálnej pomoci
zvýšených výdavkov – sú to špecifické zvýšené výdavky, ktoré priamo súvisia s ŤZP občana.


Formy kompenzácie sú:

- sociálne služby : prepravná služba
opatrovateľská služba
starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
- peňažné príspevky na:
zaobstaranie pomôcky,
opravu pomôcky
kúpu osobného motorového vozidla
prepravu
úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
zvýšené výdavky :
- na diétne stravovanie
- súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
- súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
- súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom osobnú asistenciu

- peňažný príspevok za opatrovanie

zdroj: www.upsvar.sk