Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výška minimálnej mzdy

1. 6. 2009

Výška minimálnej mzdy je od 1.1. 2009 do 31. 12. 2009 nasledovná:

  • za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 1,698 €,
  • za mesiac 295,50 € pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Praktická rada: Minimálna mzda od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2008 bola vo výške 46,60 Sk (1,55 €) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom a 8100 Sk (268,87 €) za mesiac.

Zamestnancovi patrí minimálna mzda vo výške 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v slovenských korunách za hodinu sa úmerne zvýši.

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.

Doplatok k minimálnej mzde

Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.

Pri výpočte doplatku sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas.

Zvýšenie minimálnej mzdy

Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa Zákonníka práce, môže so zástupcami orgánov odborových organizácií dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako je ustanovená právnymi predpismi; ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia orgánov odborových organizácií, môže tak ustanoviť svojím rozhodnutím. Pre členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno vyššiu minimálnu mzdu ustanoviť uznesením členskej schôdze.

Zmena výšky minimálnej mzdy

Sumy minimálnej mzdy sa ustanovujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanoví výška minimálnej mzdy, sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy.

Zdroj: www.portal.gov.sk