Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vplyv valorizácie životného minima od 01. 07. 2009

7. 7. 2008

Vplyv valorizácie životného minima na výšku vybraných dávok a príspevkov, hraníc nárokov či platenie úhrad za sociálne služby


Základná informácia

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje vždy ministerstvu Štatistický úrad SR. Pri valorizácii sa zohľadňuje nižší koeficient.


Index rastu spotrebiteľských cien nízkopríjmových domácností za apríl 2009 v porovnaní s aprílom 2008 bol Štatistickým úradom SR zistený 103,5 (nižší koeficient) a index rastu čistých peňažných príjmov za 1. štvrťrok 2009 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2008 dosiahol 103,8.


Valorizácia súm životného minima podľa indexu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti o 3,5 % od 1. júla 2009:

1. suma 178,92 eura (5 390 Sk) sa upravila na sumu 185,19 eura (5 579,03 Sk),     v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (t.j. platná suma životného minima je zvýšená o 6,27 eura (188,89 Sk),

2. suma 124,81 eura (3 760 Sk) sa upravila na sumu 129,18 eura (3 891,68 Sk),     v prípade ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu (t.j. platná suma bude zvýšená o 4,37 eura (131,65 Sk),

3. suma 81,66 eura (2 460 Sk) sa upravila na sumu 84,52 eura (2 546,25 Sk),       ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa (t.j. platná suma bude zvýšená o 2,86 eura (86,16 Sk).


Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Napríklad pre 4 člennú rodinu

po 1. 7. 2009483,81 eur (14 563,21 Sk) mesačne (185,19 + 129,18 + 84,52 + 84,52).

 

A. V súvislosti s valorizáciou súm životného minima s účinnosťou od 1. 7. 2009  sa v sociálnej oblasti mení:

A.1.) úhrady v zariadeniach sociálnych služieb

V nadväznosti na túto právnu skutočnosť s účinnosťou od 1. júla 2009 dôjde aj k zvýšeniu úrovne právnej ochrany platiteľa úhrady za sociálne služby (poskytované obcou, samosprávnym krajom, právnickou osobou zriadenou alebo založenou obcou alebo samosprávnym krajom a neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého o zabezpečenie sociálnej služby požiadala obec alebo samosprávny kraj) pred platením úhrady za sociálnu službu neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom.


Napr. pri poskytovaní opatrovateľskej služby, prepravnej služby a pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú službu, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je nižší ako 1,3 násobok sumy životného minima alebo sa rovná 1,3 násobku sumy životného minima spoločne posudzovaných osôb. Teda, ak ide o jednotlivca s účinnosťou od 1. júla 2009 mu nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo prepravnú službu ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná 1,3 x 185,19 = 240,75 eura (7 252,83 Sk). Ide o zvýšenie zo sumy 232,60 eur (7 007,31 Sk) o 8,15 eur (245,53 Sk). Ak má občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, prepravná služba alebo pomoc pri poskytovaní osobnej starostlivosti o dieťa, s účinnosťou od 1. júla 2009 príjem vyšší ako 240,75 eura, platí úhradu za opatrovateľskú službu alebo prepravnú službu alebo jej časť tak, aby mu zostala po jej zaplatení z jeho príjmu táto suma t.j. 240,75 eura mesačne.


Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo od 1. 7. 2009 predstavuje 37,04 eur (1 115,87 Sk), čiže sa zvýši z 35,78 eur (1 077,91 Sk) o 1,26 eura (37,96 Sk).


Po zaplatení úhrady za týždennú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 50 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. 7. 2009 ide o 92,60 eur (2 789,67 Sk), čo znamená zvýšenie z 89,46 eur (2 695,07 Sk) o 3,14 eura (94,6 Sk).


Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. 7. 2009 ide o 129,63 eur (3 905,23 Sk), čo znamená zvýšenie zo 125,24 eur (3 772,98 Sk) o 4,39 eura (132,25 Sk).


Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čiže od 1. 7. 2009 ide o 240,75 eur (7 252,83 Sk).


Ak príjem prijímateľa sociálnej služby nedosahuje uvedené násobky alebo percentá sumy životného minima, nie je povinný platiť za sociálnu službu. Ak však prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo platí len časť tejto úhrady, vzhľadom na vyššie uvedenú právnu ochranu, nezaplatená úhrada alebo jej časť sa požaduje postupne od rodičov a detí. Tento okruh osôb požíva tiež zákonnú ochranu garantovaním povinného zostatku z ich príjmu po zaplatení tejto úhrady vo výške 1,3 násobku sumy životného minima spoločne posudzovaných osôb.


A.2.) kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Príjem fyzickej osoby s ŤZP sa skúma pri všetkých peňažných príspevkoch na kompenzáciu a pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa skúma príjem fyzickej osoby – opatrovateľa.


 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

- ak príjem fyzickej osoby s ŤZP presahuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa znižuje o tento presah príjmu fyzickej osoby s ŤZP. Od 1. 7. 2009 ide o 555,57 eur (16 737,10 Sk), čo znamená zvýšenie z 536,76 eura (16 170,43 Sk) o 18,81 eura (566,67 Sk).  

- sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je 1,39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. od 1. 7. 2009 sa zvyšuje z 2,49 eura (75,01 Sk) na 2,58 eura (77,73 Sk) o 0,09 eura (2,71 Sk).


Peňažný príspevok na prepravu

- výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných výdavkov na prepravu a v závislosti od príjmu fyzickej osoby s ŤZP, mesačne však najviac do výšky 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. od 1. 7. 2009 sa táto suma zvýši z 91,28 eura (2 749,90 Sk) o 3,21eura (96,70 Sk) na 94,49 eur (2 846,61 Sk).


Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

- peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno neposkytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Táto hranica sa od 1. 7. 2009 zvýši o18,81 eura (566,67 Sk) z  536,76 eur (16 170,43 Sk) na 555,57 eur (16 737,10 Sk).

- výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne 18,56 %, 9,28 % alebo 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v závislosti od toho, do ktorej skupiny chorôb a porúch uvedených v prílohe č. 5 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu je zaradená choroba alebo porucha fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Od 1. 7. 2009 ide o 34,38 eur / 1 035,73 Sk (zvýšenie o 1,17 eura / 35,25 Sk), 17,19 eur / 517,87 Sk (zvýšenie o 0,58 eura / 17,47 Sk) a 10,32 eur / 310,90 Sk (zvýšenie o 0,35 eura / 10,54 Sk).


- peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je vo výške 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. od 1. 7. 2009 sa zvýši o 0,58 eura (17,47 Sk) z 16,61 eura (500,39 Sk) na 17,19 eur (517,87 Sk);


- výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. od 1. 7. 2009 sa zvýši o 1,05 eura (31,63 Sk) z  29,88 eura (900,16 Sk) na 30,93 eura (931,80 Sk);


- výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je mesačne 22,27 %, t. j. od 1. 7. 2009 sa zvýši o 1,40 eura (42,18 Sk) z 39,85 eura (1 200,52 Sk) na 41,25 eur (1 242,70 Sk).


Peňažný príspevok na opatrovanie

- pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP je peňažný príspevok na opatrovanie mesačne 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo bude predstavovať od 1. 7. 2009 sumu 206,16 eur / 6 210,78 Sk (zvýšenie o 6,98 eur / 210,28 Sk) a pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP je mesačne 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo bude predstavovať 274,86 eur / 8 280,43 Sk (zvýšenie o 9,30 eur / 280,17 Sk);


- ak sa fyzickej osobe s ŤZP poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 98,33 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo od 1. 7. 2009 bude predstavovať 182,10 eur / 5 485,94 Sk (zvýšenie o 6,16 eur / 185,58 Sk),


- ak fyzická osoba opatruje najmenej dve fyzické osoby s ŤZP, ktorým sa poskytuje denná pobytová sociálna služba, alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 139,15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. 257,70 eur (7 763,47 Sk) od 1. 7. 2009 (zvýšenie o 8,73 eur / 263,00 Sk).


- peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 144,71 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ŤZP, ktorej sa denná pobytová sociálna služba neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. Od 1. 7. 2009 sa suma zvýši z 258,92 eur (7 800,22 Sk) o 9,07 eur (273,24 Sk) na 267,99 eur (8 073,47 Sk).


- Pri stanovení výšky peňažného príspevku na opatrovanie v prípade, ak fyzická osoba - opatrovateľ nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dávok dôchodkového alebo výsluhového zabezpečenia, znižuje sa uvedená zákonom ustanovená výška peňažného príspevku na opatrovanie o presah príjmu fyzickej osoby s ŤZP nad 1,3-násobok sumy životného minima (240,75 eur / 7 252,83 Sk), ak je fyzická osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa, znižuje sa výška tohto peňažného príspevku o presah jeho príjmu nad 3 násobok sumy životného minima (555,57 eur / 16 737,10 Sk).


- ak fyzická osoba, ktorá opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, poberá niektorú zo zákonom ustanovených dávok dôchodkového alebo výsluhového zabezpečenia, peňažný príspevok na opatrovanie je stanovený v paušálnej mesačnej výške 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. od 1. 7. 2009 v sume 85,90 eur / 2 587,82 Sk (zvýšenie o 2,91 eur / 87,67 Sk) a mesačne 61,22 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu t. j. 113,38 eur / 3 415,69 Sk od 1. 7. 2009 (zvýšenie o 3,84 eur / 115,68 Sk) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.


- ak fyzická osoba – opatrovateľ vykonáva zamestnanie, jej mesačný príjem z tohto zamestnania nesmie byť vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t.j. 370,38 eur / 11 158,07 Sk, čo predstavuje zvýšenie hranice príjmu o 12,54 eur / 377,78 Sk. 


V prípade ak fyzická osoba s ŤZP poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.


Hranica príjmu pre poskytnutie jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu je do päťnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu t. j. 5 x 185,19 eur = 925,95 eur / 27 895,17 Sk (zvýšenie o 31,35 eur / 944,45 Sk).

 

A.3.) hmotná núdza - zákon o pomoci v hmotnej núdzi

- pri posudzovaní majetku na účely hmotnej núdze sa za majetok nepovažuje osobné motorové vozidlo, ktorého hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 35 násobok sumy životného minima - 6 481,65 eur / 195 266,19 Sk, (zvýšenie z 6 262,20 eur / 188 655,04 Sk o 219,45 eur / 6 611,15 Sk od 1. 7. 2009),

- výška jednorazovej dávky pre mimoriadne výdavky do 3 násobku ŽM, ktorú môže vyplatiť obec, sa zvýši z 536,76 eur (16 170,43 Sk) o 18,81 eura (566,67 Sk) na 555,57 eur (16 737,10 Sk).

 

A.4.) hmotná núdza - Výnos MPSVR SR o poskytovaní dotácií z 5.decembra 2007 č. 29775/2007- II/1 v znení výnosu MPSVR SR z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1

- dotácie na školské pomôcky a stravu deťom, ktoré navštevujú predškolské zariadenia alebo základnú školu sa môžu poskytnúť aj pre deti z rodín, ktorých príjem je do výšky súm životného minima pre rodinu, napr. pri 4 člennej rodine je to 483,81 eur (14 563,21 Sk) mesačne.

 

A.5.) náhradné výživné - zákon o náhradnom výživnom

- náhradné výživné sa poskytuje žiadateľovi len v prípade, ak jeho príjem spoločne s členmi domácnosti je nižší ako 2,2 násobok súm životného minima, čo bude od 1. 7. 2009 napr. pri matke a dieťati príjem 2,2 x (185,19 eur + 84,52 eur) = 407,42 eur (12 273,93 Sk)

- výška náhradného výživného je

  • najviac 1,2 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, v prípade, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu - od 1. 7. 2009 sa zvýši z 97,99 eura (2 952,05 Sk) o 3,43 eura (103,33 Sk) na 101,42 eur (3 055,38 Sk).
  • najviac 0,3 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, v prípade, ak nezaopatrené dieťa, ktoré je sirota, nemá priznaný sirotský dôchodok - od 1. 7. 2009 sa zvýši z 24,50 eura (738,09 Sk) o 0,86 eura (25,91 Sk) na 25,36 eur (764,00 Sk).

 

A.6.) sociálnoprávna ochrana - zákon o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele

- vecné dary dieťaťu a mladému dospelému umiestnenému v zariadení na výkon rozhodnutia súdu (napr. detský domov) sa poskytujú najviac vo výške 25 % sumy životného minima pre zaopatrené neplnoleté a nezaopatrené dieťa, t. j. od 1. 7. 2009 sa zvýši o 0,72 eura (21,70 Sk) na 21,13 eur (636,56 Sk) za rok za športové úspechy, narodeniny a podobne,


- príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého po ukončení starostlivosti v zariadení na výkon rozhodnutia súdu (napr. detský domov) - najviac 10 násobok zo sumy životného minima pre zaopatrené neplnoleté a nezaopatrené dieťa (10 x 84,52 eur), čo je 845,2 eur (25 462,50 Sk) od 1. 7. 2009, t. j. zvýši sa zo sumy 816,6 eur (24 600,90 Sk) o 28,6 eur (861,60 Sk),


- resocializačný príspevok - najviac 40% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (40 % z 185,19 eur), čo je od 1. 7. 2009 suma 74,07 eur (2 231,73 Sk), t. j. zvýši sa zo 71,57 eur (2 156,12 Sk) o 2,51 eur (75,62 Sk),


- výška mesačného vreckového pre dieťa umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu (napr. detský domov) - najviac 8 % sumy životného minima pre dieťa od 6 do 10 rokov veku (8 % z 84,52 eur), t.j. od 1. 7. 2009 predstavuje 6,77 eur / 203,95 Sk (zvýšenie o 0,24 eura / 7,23 Sk), 12 % sumy životného minima pre dieťa od 10 do 15 rokov veku (12 % z 84,52 eur), t.j. 10,15 eur / 305,78 Sk (zvýšenie o 0,35 eura / 10,57 Sk)  a 30 % pre dieťa staršie ako 15 rokov (30 % z 84,52 eur), t.j. 25,36 eur / 764,00 Sk (zvýšenie o 0,86 eura / 25,91 Sk).

 

A.7.) niektoré dávky a príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce

Ide o dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, ďalej o príspevok na zapracovanie pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok počas vykonávania absolventskej praxe a príspevok počas vykonávania dobrovoľníckej služby. Dávky a príspevky sa poskytujú vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej fyzickej osobe, ktoré sa od 1. 7. 2009 zvýši z 178,92 eura (5 390 Sk) na 185,19 eura (5 579,03 Sk), t. j. o 6,27 eura (188,89 Sk).

 

B. V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa s účinnosťou od 1. 9. 2009 navrhujú v sociálnej oblasti aj nasledovné zmeny:

B.1.) rodičovský príspevok - valorizácia o rovnaké percento (3,5 %) ako pri životnom minime - to znamená, že rodičovský príspevok sa pri súčasných podmienkach zvýši s účinnosťou od 1. septembra 2009 z 158,67 eur (4 780 Sk) na 164,22 eur (4 947,29 Sk), t. j. o 5,55 eur (167,20 Sk) mesačne na základe opatrenia MPSVR SR.


B.2.) Podpora náhradnej rodinnej starostlivosti o dieťa

Od 1.9. 2009 sa opatrením MPSVR SR zvýšia sumy jednotlivých príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa o 3,5 % nasledovne:

- jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti z 332,61 eura (10 020 Sk) na 344,25 eura (10 370 Sk), čo je zvýšenie  o 11,64 eura (350 Sk),

- jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti z 833,17 eura (25 100 Sk) na 862,33 eura (25 978 Sk), čo je zvýšenie  o 29,16 eura (878 Sk),

- opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti zo 124,81 eura (3760 Sk) na  129,17 eura (3 891 Sk), čo je zvýšenie  o 4,36 eura (131 Sk), 

- opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zo 158,67 eura (4 780 Sk) na 164,22 eura (4 947 Sk), čo je zvýšenie  o 5,55 eura (167 Sk),

- zvýšenie opakovaného príspevku náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov zo 112,86 eura (3 400 Sk) na 116,81 eura (3 519 Sk), čo je zvýšenie  o 3,95 eura (119 Sk) a

- osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi zo 65,40 eura (1 970 Sk) na 67,68 eura (2 038 Sk), čo je zvýšenie  o 2,28 eura (68 Sk).

 

C. V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa s účinnosťou od 1. 1. 2010 zvýši

 

C.1.) prídavok na dieťa o rovnaké percento (o 3,5 %), ako vzrástlo životné minimum od 1. 7. 2009, t. j. z 21,25 eur (640,18 Sk) na 21,99 eura (662,47 Sk), čo predstavuje rast o 0,74 eura (22,29 Sk) mesačne na základe opatrenia MPSVR SR a

C.2.) príplatok k prídavku na dieťa o rovnaké percento, ako vzrástlo životné minimum od 1. 7. 2009, t. j. z 9,96 eur (300,06 Sk) na 10,31 eur (310,60 Sk), čo predstavuje rast o 0,35 eura (10,54 Sk) mesačne na základe opatrenia MPSVR SR.

zdroj: www.employment.gov.sk