Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kroky pri umiestnení občana do Domova sociálnych služieb.

1. 3. 2010

Procesný postup pri umiestňovaní občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov :

 

 1. Klient požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu formou písomnej žiadosti. Formulár „Žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu“ si občan môže stiahnuť s internetu na stránke www.zask.sk . Taktiež môže požiadať o poskytnutie žiadosti obec, VÚC, Poradenské centrum ŽSK alebo zariadenie sociálnych služieb. K žiadosti je priložený aj formulár – Lekársky nález, ktorý občan zanesie obvodnému lekárovi na vyplnenie.
 2. Ak je občan, ktorý žiada o posúdenie svojprávny žiadosť vyplní a podpíše vo svojom mene. 
 3. Ak je žiadateľom maloletý/mladistvý, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše jeho zákonný zástupca/rodič.
 4. Ak je občan, ktorý žiada o posúdenie pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť s jeho údajmi vyplní súdom ustanovený opatrovník, ktorý žiadosť aj podpíše. Ku žiadosti opatrovník priloží fotokópiu rozsudku súdu o ustanovení opatrovníka.
 5. Vyplnenú žiadosť o odkázanosti spolu s prílohou - lekársky nález doručí občan obci (v jej pôsobnosti sú: zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba a iné) alebo VÚC - Žilinskému samosprávnemu kraju (v jeho pôsobnosti sú: domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko).
 6. Obec alebo VÚC posúdi na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti odkázanosť klienta a vydá „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu s Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu.“
 7. Ak má klient právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu s príslušným stupňom odkázanosti podľa zákona, požiada zariadenie sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb) o poskytnutie sociálnej služby formou písomnej žiadosti, ktorej formulár s názvom „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ poskytne zariadenie, v ktorom chce byť občan umiestnený.
 8. Keď má zariadenie sociálnych služieb voľné miesto uzavrie s občanom „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“. V prípade, že zariadenie nemá voľné miesto, je občan zaradený do poradovníka čakateľov na sociálnu službu. Zariadenie sociálnych služieb vydá „Rozhodnutie o zaradení do poradovníka čakateľov na sociálnu službu“, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.
 9. Ak uvedeným postupom nie je možné zabezpečiť pre občana sociálnu službu v zariadení, zariadenie s právnou subjektivitou zaradí občana do poradovníka čakateľov toho zariadenia, o ktoré klient prejavil záujem tak, aby klient mohol zotrvať vo svojej komunite a zachovalo sa jeho právo voľby.
 10. V prípade, že obec alebo mesto nemá zriadené zariadenie sociálnych služieb a vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, obec alebo mesto požiada VÚC o poskytnutie sociálnej služby pre konkrétneho občana.
 11. Ak VÚC nemá voľné miesto v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom na svojom území požiada o poskytnutie sociálnej služby pre konkrétneho občana neštátny subjekt na svojom území.
 12. V prípade, že samosprávny kraj nemá voľné miesto v zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom a voľné miesto nie je ani v neštátnych zariadeniach, ktoré sú na území samosprávneho kraja, požiada VÚC iný samosprávny kraj o poskytnutie sociálnej služby pre konkrétneho občana.                                                

Autor: Mgr. Ingrid Pinková